AKO VYBAVIŤ

Sviatosti

Krst

Sviatosť krstu vysluhujeme našim farníkom prevažne každú druhú a štvrtú sobotu v mesiaci (dvakrát do mesiaca) o 10:00 hod. bez sv. omše.  Zahlasovanie: Jeden z rodičov, počas úradných hodín, s rodným listom dieťaťa. V inom čase po telefonickom dohovore. Krst treba nahlásiť osobne, nie cez mail alebo telefonicky. Krstní rodičia: Vek aspoň 16 rokov, katolík, ktorý prijal sviatosť birmovania. Žije život primeraný k viere, chodí do kostola a pristupuje k sviatostiam. Ak žije v manželstve, musí byť sobášený v kat. kostole. Ak je slobodný, nesmie žiť vo voľnom zväzku. Krstná náuka: Býva zvyčajne pred krstom. 

Prvé sväté prijímanie

V našej farnosti sa naň pripravujú deti v škole v rámci vyučovania náboženstva a v KKD prostredníctvom spoločných stretnutí. Prvý raz majú plnú účasť na sv. omši (1. sv. prijímanie) deti z 3. ročníka. Zápis je na začiatku školského roka.  Slávnosť prvého svätého prijímania je každý rok.  Deti pokrstené v inej farnosti potrebujú potvrdenie o krste. Aby nemuseli farské úrady vypisovať krstné listy, potvrdia prihlášku, ktorú dostali rodičia v kostole na spoločnom organizačnom a formačnom stretnutí s kňazom. 

Sviatosť pokánia

V našej farnosti spovedáme zvyčajne pol hodiny pred sv. omšou. Na prvý piatok od 17:00. Chorých a starých spovedáme v prvopiatkovom týždni v piatok doobeda. V súrnych prípadoch po dohode (kedykoľvek).

Birmovanie

Sviatosť birmovania sa vysluhuje každé dva roky. Termín určuje biskupský úrad. Kandidátom birmovky môže byť každý náš pokrstený farník - žiak deviateho ročníka, SŠ, starší študent a dospelý Birmovný rodič: Musí mať sviatosť birmovania a sviatosť manželstva (ak nie je slobodný). Žiadatelia pokrstení v inej farnosti potrebujú potvrdenie o krste. Aby nemuseli farské úrady vypisovať krstné listy, zvyčajne potvrdia Prihlášku na prípravu k sviatosti birmovania, ktorú dostane kandidát birmovky od kňaza.

Sviatosť pomazania chorých

Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme vo farskom kostole na Lurdskú Pannu Máriu (11. februára), keď si pripomíname Svetový deň chorých. Tí, čo nemôžu prísť do kostola, pri prvopiatkovom spovedaní, pripadne na požiadanie v hociktorý čas.

Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva vysluhujeme počas roka, okrem pôstu a tradične i mimo adventného času. Snúbenci by mali prísť so žiadosťou minimálne tri mesiace pred termínom sobáša. Aspoň jeden z nich má mať pobyt v našej farnosti. Ak sú pokrstení v inej farnosti potrebujú krstný list, najviac tri mesiace starý.  Aby sobáš bol platný i pred štátom, potrebujú potvrdenie z matriky mestského úradu vo Vrútkach. Na farskom úrade dostanú informácie o príprave. Sobášne náuky prebiehajú formou kurzov – Kurz prípravy na manželstvo. Na https://www.domanzelstva.sk/ nájdete bližšie informácie o kurzoch.

Pohreb

Pohreb sa vybavuje cez pohrebnú službu, ktorá dohodne miesto a čas. Rovnako si dohodneme stretnutie s pozostalými.

Potvrdenia

Farský úrad vydáva krstné, sobášne, birmovné listy i potvrdenia o úmrtí. Je možno požiadať o ne v čase úradných hodín.
Erb-2

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1