Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky

Vítame vás na stránkach Rímskokatolíckej farnosti svätého Jána Krstiteľa

NEOKATECHUMENÁTNA CESTA

Neokatechumenátna cesta je prežívaná v lone farnosti, v malých spoločenstvách vytvorených z osôb rôznych vekových kategórií a spoločenských pomerov podľa línii stanovených iniciátormi. Je jedným zo spôsobov uvedenia do kresťanského života a permanentnej výchovy vo viere s cieľom postupne priviesť veriacich k dôvernému vzťahu s Ježišom Kristom, učiniť z nich aktívnych členov Cirkvi a dôveryhodných svedkov radostnej zvesti Spasiteľa.

Neokatechumenátna cesta začala v roku 1964 medzi chudobnými z Palomeras Altas v Madride, za pôsobenia pána Francisca (Kika) Arguella a slečny Carmen Hernández. Oni na žiadosť chudobných, s ktorými žili, im začali ohlasovať evanjelium Ježiša Krista. Postupne sa táto kerygma skonkretizovala do katechetického zhrnutia založeného na trojnožke: „Božie slovo – Liturgia – Spoločenstvo“, s konečným zámerom priviesť osoby k bratskému spolužitiu a zrelej viere.

Neokatechumenátne spoločenstvá vo farnosti sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach sú v súčasnosti dve: prvé je na etape traditio, druhé predkatechumenát.

Sv. Otcovia o spoločenstvách neokatechumenátnej cesty:
Sv. Otec Pavol VI.: „Robíte apoštolát, pretože ste tým, čím ste!“…Čo vy nazývate formou „po krste“ v prvotnej Cirkvi bolo zrealizované v období prípravy na krst. Vy to robíte po krste…, to nás mimoriadne potešuje.
Sv. Otec Ján Pavol II.: „Uznávam Neokatechumenátnu cestu ako itinerárium katolíckej formácie, platné pre spoločnosť a dnešné časy.“
Sv. Otec Benedikt XVI.: „Vaša apoštolská činnosť sa mieni umiestniť v srdci Cirkvi v absolútnej zhode s jej smernicami a v jednote s partikulárnymi cirkvami, do ktorých pôjdete pôsobiť, plne hodnotiac bohatstvo chariziem, ktoré Pán vzbudil cez iniciátorov cesty.“

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie.

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1