SVIATOSŤ MANŽELSTVA

K prijatiu sviatosti manželstva predchádza minimálne trojmesačná duchovná príprava snúbencov. Preto je potrebné, aby ste sa včas prišli informovať o tejto príprave.

V rámci diecézy sú organizované aj rozličné predmanželské kurzy, ktoré vám vrele odporúčame. V rámci pastorácie rodín by sme chceli organizovať pre manželov a rodiny aspoň niekoľko stretnutí. Viac informácií nájdete na stránke Domu manželstva.

Najväčšia kríza, ktorá v súčasnej dobe postihuje ľudstvo, nie je finančná kríza, ale kríza manželského a rodinného života, z ktorej následne plynú všetky problémy, v ktorých sa ľudstvo ocitá. Manželstvo nie je papier, ale sviatosť, kde muž a žena pred Bohom vyznávajú svoju lásku a prosia Pána Boha o požehnanie, aby ich láska bola prežiarená Božou láskou a požehnaním. Akékoľvek partnerské zväzky, aj keď by sme ich nazvali neviem ako honosne, sú zväčša poznačené egoizmom, ktorý nechce zobrať zodpovednosť za lásku k tomu druhému a hľadá len svoje vlastné záujmy, pokiaľ mu to vyhovuje. Kde niet zmyslu pre obetavú lásku, tam nastupuje egoizmus, ktorý všetko ničí a rozkladá. Obrazom toho je ľudstvo, kde sa vytráca zmysel pre pravdu, spravodlivosť, zodpovednosť, ľudskosť, solidaritu a iné.

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva

Téma:
– zodpovedné rodičovstvo
– prirodzené metódy plánovania rodičovstva

Stretnutie so snúbencami sa realizuje po telefonickom kontakte – najčastejšie každý prvý piatok v mesiaci na farskom úrade. Je možný aj iný termín na stretnutie, čas a miesto sa určí spoločne. Stretnutie sa realizuje len jedenkrát. Samotná téma je rozsiahla, obsahuje riešenie na množstvo problémov, ktoré je potrebné riešiť. Snúbencom je vysvetlené zodpovedné rodičovstvo – obsahová náplň, na čo je potrebné myslieť. Počas stretnutia získajú vedomosti o plodnosti muža a ženy, vysvetlí sa reprodukčný cyklus ženy, kedy vzniká nový život, ako prebieha individuálny vývoj človeka, ako sa dá riešiť prípadná neplodnosť manželov. Snúbenci získajú informácie o umelých antikoncepčných metódach plánovania rodičovstva, prirodzených metódach plánovania rodičovstva a ich vzájomné porovnanie. Snúbencom sa ponecháva slobodná vôľa, ktorou cestou chcú ísť. Je im ponúknutá spolupráca a pomoc aj po uzavretí manželstva. Vedomosti, ktoré snúbenci získajú, sú s učením Katolíckej cirkvi.

Kontakty:
Mgr. Mária Šafáriková: 0904 292 321, 0918 560 321, 043 4286 735 – teoretická časť
MUDr. Otília Kalinčáková: 0949 171 063, 043 4282 230 – praktická časť

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1