SVIATOSŤ EUCHARISTIE

PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Príprava na prvé sväté prijímanie prebieha v našej farnosti prostredníctvom farskej katechézy. Deti sa zoznamujú so základnými pravdami viery a v spolupráci s rodičmi sa v rámci rodinnej katechézy podľa knižnej publikácie „Najvzácnejší dar“ vovádzajú do sviatostného života. S deťmi a ich rodičmi sa spoločne stretávame pri slávení „svätej omše za účasti detí“ každú nedeľu o 11.00 h vo farskom kostole vo Vrútkach.

Na stiahnutie: Prihláška na prvé sväté prijímanie
2020

Eucharistia je „prameň a vrchol všetkého kresťanského života“. Všetky ostatné sviatosti, ako aj všetky cirkevné služby a apoštolské úlohy, sa viažu na Eucharistiu a sú jej podriadené. Lebo svätá Eucharistia obsahuje celý duchovný poklad Cirkvi, to jest samého Krista, nášho veľkonočného Baránka.

Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijímať Pánovo telo.

Deťom však nachádzajúcim sa v nebezpečenstve smrti možno vyslúžiť najsvätejšiu Eucharistiu, ak môžu rozoznať Kristovo telo od obyčajného pokrmu a prijímanie úctivo prijať.

Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára sa postarať, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi posilňovali týmto božským pokrmom; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepovažuje za dostatočne pripravené.

Na sväté prijímanie sa nesmú pripustiť exkomunikovaní a postihnutí interdiktom po jeho uložení alebo vyhlásení trestu a iní, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu.

Kto si je vedomý ťažkého hriechu, bez predchádzajúcej sviatostnej spovede nesmie sláviť omšu ani prijímať Pánovo telo, ak nie je na to vážny dôvod a niet príležitosti vyspovedať sa; v tomto prípade si musí byť vedomý, že je povinný vzbudiť si úkon dokonalej ľútosti, ktorý zahŕňa predsavzatie čo najskôr sa vyspovedať.

Kto najsvätejšiu Eucharistiu už prijal, môže ju v ten istý deň prijať po druhý raz iba pri účasti na celej svätej omši.

Veľmi sa odporúča, aby k svätému prijímaniu pristupovali veriaci v samom Eucharistickom slávení; mimo svätej omše sa im však má vyslúžiť, keď ho z oprávneného dôvodu žiadajú, pri zachovaní liturgických obradov.

Kto chce prijať najsvätejšiu Eucharistiu, má sa aspoň jednu hodinu pred svätým prijímaním zdržiavať akéhokoľvek pokrmu a nápoja iba s výnimkou vody a liekov.

Tí, čo sú pokročilého veku a trpia nejakou chorobou, ako aj tí, ktorí ich opatrujú, môžu prijať najsvätejšiu Eucharistiu, hoci v predchádzajúcej hodine niečo požili.

Každý veriaci po prvom prijatí najsvätejšej Eucharistie je povinný aspoň raz do roka pristúpiť k svätému prijímaniu. Toto prikázanie sa musí splniť vo veľkonočnom období, ak sa z oprávneného dôvodu nesplní v priebehu roka v inom čase.

Ďalšie dokumenty na stiahnutie

Prvé sväté prijímanie - Rodičia
2020

Prvé sväté prijímanie - Deti
2020

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1