SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil do Božieho synovstva, pevnejšie začlenil do Krista, urobil silnejšie naše puto s Cirkvou, viac nás pridružil k svojmu poslaniu a pomohol nám vydávať svedectvo kresťanskej viery slovom doprevádzaným skutkami.

Birmovanie, tak isto ako krst, vtláča do duše kresťana duchovný znak alebo nezmazateľný charakter, a preto túto sviatosť možno prijať v živote iba raz. Kandidát na birmovanie, ktorý dosiahol vek rozumovej zrelosti, musí vyznať vieru, byť v stave milosti, mať úmysel prijať túto sviatosť a byť pripravený prevziať svoju úlohu Kristovho učeníka a svedka v cirkevnom spoločenstve a pozemských záležitostiach.

Podstatným obradom birmovania je pomazanie svätou krizmou na čele pokrsteného s vkladaním rúk vysluhovateľa a so slovami: „Prijmi znak Daru Ducha svätého“ v rímskom obrade a „Pečať daru Ducha Svätého“ v byzantskom obrade.

Účinky birmovania

Zo slávenia sviatosti birmovania vyplýva, že jej účinok spočíva v plnom vyliatí Ducha Svätého, ako sa ho kedysi dostalo apoštolom v deň Turíc.
Birmovanie teda prináša vzrast a prehĺbenie krstnej milosti:
– plnšie nás zakoreňuje do Božieho synovstva, v ktorom voláme “Abba, Otče!”(Rim 8,15),
– pevnejšie nás spája s Kristom,
– rozmnožuje v nás dary Ducha Svätého,
– dokonalejšie nás spája s Cirkvou,
– dáva nám zvláštnu silu Ducha Svätého, aby sme šírili a bránili vieru slovom a skutkom ako praví Kristovi svedkovia, aby sme odvážne vyznávali Kristovo meno a nikdy sa nehanbili za jeho na kríž.

Na stiahnutie
Prihláška na birmovku
2021

PRÍPRAVA NA BIRMOVANIE

sa musí snažiť viesť kresťana k intenzívnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho konaním, s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie prevziať apoštolskú zodpovednosť kresťanského života. Preto sa birmovná katechéza má usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k Cirkvi všeobecnej ako aj k farskému spoločenstvu. Toto má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov.

Pre prijatie birmovania treba byť v stave milosti. Je vhodné pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sa dosiahlo očistenie vzhľadom na dar Ducha Svätého. Intenzívnejšia modlitba má pripraviť na poslušné a ochotné prijatie sily a milostí Ducha Svätého s poslušnosťou a ochotou.

Pre birmovanie podobne ako aj pre krst je vhodné, aby kandidáti hľadali o duchovnú pomoc birmovného otca alebo matky. Je vhodné, aby to bola tá istá osoba ako pri krste, aby sa lepšie zdôraznila jednota obidvoch sviatostí.

Birmovní rodičia

Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia. Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v kán. 874. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

Žalm 27,1