Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky


POHREBNÝ SPEVOKOL

Službu blížnemu svojmu preukazuje už niekoľko rokov Pohrebný spevokol sv. Jozefa pri farnosti vo Vrútkach. Bol založený na podnet, dnes už v blahej pamäti, p. farára Milana Žilu. Ochotne sa prihlásilo niekoľko farníkov – dôchodcov, ktorí vytrvalo prichádzajú na ten-ktorý cintorín, aby svojím spevom prispeli k dôstojnému obradu.

Privítali by sme ďalších horlivých dôchodcov, ktorí by posilnili tento spevokol a tak zaistili jeho poslanie aj do budúcnosti. Je tiež žiadúce, aby pozostalí včas ohlásili dátum pohrebu, aby p. Ričko mohol osloviť každého člena spevokolu.

Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side