Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky

NEOKATECHUMENÁTNA CESTA

Neokatechumenátna cesta je prežívaná v lone farnosti, v malých spoločenstvách vytvorených z osôb rôznych vekových kategórií a spoločenských pomerov podľa línii stanovených iniciátormi. Je jedným zo spôsobov uvedenia do kresťanského života a permanentnej výchovy vo viere s cieľom postupne priviesť veriacich k dôvernému vzťahu s Ježišom Kristom, učiniť z nich aktívnych členov Cirkvi a dôveryhodných svedkov radostnej zvesti Spasiteľa.

Neokatechumenátna cesta začala v roku 1964 medzi chudobnými z Palomeras Altas v Madride, za pôsobenia pána Francisca (Kika) Arguella a slečny Carmen Hernández. Oni na žiadosť chudobných, s ktorými žili, im začali ohlasovať evanjelium Ježiša Krista. Postupne sa táto kerygma skonkretizovala do katechetického zhrnutia založeného na trojnožke: „Božie slovo – Liturgia – Spoločenstvo“, s konečným zámerom priviesť osoby k bratskému spolužitiu a zrelej viere.

Neokatechumenátne spoločenstvá vo farnosti sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach sú v súčasnosti dve: prvé je na etape traditio, druhé predkatechumenát.

Sv. Otcovia o spoločenstvách neokatechumenátnej cesty:
Sv. Otec Pavol VI.: „Robíte apoštolát, pretože ste tým, čím ste!“...Čo vy nazývate formou „po krste“ v prvotnej Cirkvi bolo zrealizované v období prípravy na krst. Vy to robíte po krste..., to nás mimoriadne potešuje.
Sv. Otec Ján Pavol II.: „Uznávam Neokatechumenátnu cestu ako itinerárium katolíckej formácie, platné pre spoločnosť a dnešné časy.“
Sv. Otec Benedikt XVI.: „Vaša apoštolská činnosť sa mieni umiestniť v srdci Cirkvi v absolútnej zhode s jej smernicami a v jednote s partikulárnymi cirkvami, do ktorých pôjdete pôsobiť, plne hodnotiac bohatstvo chariziem, ktoré Pán vzbudil cez iniciátorov cesty.“

Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side