Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky

MARIÁNSKE VEČERADLO

Spiritualita mariánskeho večeradla

Charakterizujú ju 3 záväzky:
– zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
– jednota s pápežom a s Cirkvou s ním zjednotenou
– vedenie veriacich k životu oddanosti Panne Márii

Štruktúra mariánskeho večeradla

Štruktúra večeradla je jednoduchá. Podobne, ako boli zhromaždení učeníci s Máriou vo večeradle v Jeruzaleme, schádzame sa:
– modliť sa spolu s Máriou
– žiť a prehĺbiť svoje zasvätenie Márii
– byť spolu v spoločenstve bratov a sestier

Modlitba svätého ruženca je spoločnou charakteristikou všetkých večeradiel. Ružencom zveme Matku Božiu, aby sa modlila s nami a pritom aby ona sama odhalila našim dušiam tajomstvá Ježišovho života. Ruženec je reťaz lásky a záchrany, ktorou môžeme ovinúť osoby a situácie a ovplyvniť mnohé udalosti doby, v ktorej žijeme.

Večeradlo začíname vzývaním Ducha Svätého, spieva sa pieseň „Duchu Svätý, príď z neba“. Potom sa prečíta príhovor z knihy „Kňazom, najmilším synom Panny Márie“. Potom sa pomodlíme svätý ruženec a meditujeme nad jeho tajomstvami. Po každom desiatku spievame refrén fatimskej hymny: Ave, ave, ave Mária. Úkon zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie nasleduje po modlitbe ruženca. Do večeradla sa môžu vkladať rôzne duchovné piesne, mariánske aj iné. Večeradlo trvá asi trištvrte hodiny. Na večeradlo je voľný prístup veriacich a môžu sa ho zúčastniť i takí veriaci, ktorí nepoznajú organizáciu večeradla.

Schádzame sa každú stredu o 16.45 h vo vrútockom kostole a tiež každú prvú nedeľu v mesiaci. Nie je nás veľa. Navzájom si pomáhame prežívať zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Márie. To je cesta, po ktorej máme ísť: zvykať si vidieť, cítiť, modliť sa a žiť tak, ako Panna Mária.

Aktivity

Zúčastňujeme sa na večeradlách diecéznych, celoslovenských (ako kto môže). Tiež vyhľadávame pútnické miesta, kde sa naša láska k Cirkvi prehlbuje.

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať: Mgr. Eva Juráková, ejurakova@gmail.com, mobil: 0902 499 939.

Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side