Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky

KOINONIA JÁN KRSTITEĽ

Duchovnosť

Koinonia Ján Krstiteľ je súkromné združenie veriacich, ktoré patrí do katolíckej cirkvi; je kanonicky schválená viacerými biskupmi podľa can. 299. § 3 C.J.C.

Tvoria ju viaceré združenia (Koinonie) nachádzajúce sa na rôznych kontinentoch a zjednotené do jednotnej štruktúry pomenovanej Federácia Koinonií Ján Krstiteľ. Každá Koinonia je ustanovená ako centrum evanjelizácie a života, kde sa členovia periodicky stretávajú, aby rástli vo viere a boli formovaní k evanjelizácii.

Koinonia Ján Krstiteľ patrí k tým komunitám, ktoré nesú zástavu s nápisom: „Nová evanjelizácia“. Obdarení milosťou od Boha môžeme prežívať jeho prikázanie: „Choďte do celého sveta a ohlasujte kerygmu - evanjelium (Mk 16,15)“. Slovo, ktorým môžeme vyjadriť našu prácu v oblasti evanjelizácie, znie KE KA KO.

KE – Ohlasovať Ježiša Krista Pána, Spasiteľa a Mesiáša, ktorý zomrel za nás, vstal z mŕtvych a žije je centrom našej evanjelizácie.
KA – Kerygmatické ohlasovanie je sprevádzané znakmi prítomnosti Ducha Svätého.
KO – Ovocím kerygmy je radosť a priateľstvo.

Nová evanjelizácia nie je propagáciou „nového evanjelia“, ale je ohlasovanie evanjelia novými spôsobmi, výrazmi a prostriedkami. Takýmto spôsobom chceme prispieť k duchovnému prebudeniu predovšetkým v svetskom prostredí, ale aj k duchovnej obnove farností, cirkevných škôl, pastoračných centier, atď. Spôsob, akým svedčíme a ohlasujeme Ježiša Krista, nechce byť napriek všetkému iba pastoračným projektom, ale chce byť konkretizovaný v evanjeliovom štýle života (zakúšať živého Krista v moci Duch Svätého spolu s bratmi a setrami).

To, čo charakterizuje každého člena komunity, je povolanie, ktoré je odpoveďou na Pánovo volanie. K čomu nás konkrétne volá Pán? Byť „hlasom“, ktorý kričí, že jedinou cestou šťastného života je Ježiš Kristus. Byť svedkami Jeho lásky a vernosti v každodennom živote. O to sa však nesnažíme individuálne a sebecky, ale spoločne, ako priatelia jediného „ženícha“ Ježiša Krista.

Preto i názov našej komunity je KOINONIA Ján Krstiteľ. Koinonia je vlastne život bratov a sestier v Kristovi, ktorí zdieľajú spoločne svoje radosti, slabosti, problémy, skúsenosti a všetko to, čo od Boha dostávajú (duchovné a materiálne dobrá).

V súčasnosti je zodpovedným za Oázu v Sklenom (miestna koinonia) katolícky kňaz Vladimír Beregi.

Ako sa stať členom

Členom združenia sa môže stať každý, kto objaví, že mu duchovnosť Koinonie Ján Krstiteľ vyhovuje a po čase skúmania slobodne sa rozhodne kráčať spolu s ďalšími v tejto duchovnosti.

Stretnutia:
– domy modlitby
– oblastné stretnutia rodín
– mesačné stretnutia všetkých členov

Aktivity:

Koinonia Ján Krstiteľ organizuje rôzne evanjelizačné kurzy, zamerané na osobný duchovný rast, manželstvo – rodinu – deti, mladých. Zapája sa aj do programu pre birmovancov. Organizuje modlitby za chorých. Všetky aktivity a informácie o činnosti je možné nájsť na tejto webovej stránke.

Kontakty:
Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené
Sklené 327
038 47 Sklené
T. č.: 043 4955 227
E-mail: sklene@kjk.sk

Miestne kontakty:
Veronika Dullová
Nábrežná 8, Vrútky
T. č.: 0907 703 304

Mária Palovičová
Kratinova 51, Martin – Priekopa
T. č.: 0907 827 367, 043 4285 263

Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side