Rímskokatolícka cirkev - Farnosť VrútkyPRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Príprava na prvé sväté prijímanie prebieha v našej farnosti prostredníctvom farskej katechézy. Deti sa zoznamujú so základnými pravdami viery a v spolupráci s rodičmi sa v rámci rodinnej katechézy podľa knižnej publikácie „Najvzácnejší dar“ vovádzajú do sviatostného života. S deťmi a ich rodičmi sa spoločne stretávame pri slávení „svätej omše za účasti detí“ každú nedeľu o 11.00 h vo farskom kostole vo Vrútkach.

TERMÍNY PRÍPRAVY „Prvé sväté prijímanie“ na rok 2019/2020
všetky stretnutia sú o 16:45h


Piatok 25. októbra 2019
Piatok 22. novembra 2019
Piatok 13. decembra 2019
Piatok 24. januára 2020
Piatok 21. februára 2020
Piatok 20. marca 2020
Piatok 24. apríla 2020
Piatok 08. mája 2020


Katechetické stretnutie bude bývať v piatok o 16.30h a v sobotu o 15.00 h v KKD Okrem týchto stretnutí sa s deťmi budeme stretávať každú nedeľu pri svätej omši o 11.00 h.

SVIATOSŤ EUCHARISTIE

Eucharistia je „prameň a vrchol všetkého kresťanského života“. Všetky ostatné sviatosti, ako aj všetky cirkevné služby a apoštolské úlohy, sa viažu na Eucharistiu a sú jej podriadené. Lebo svätá Eucharistia obsahuje celý duchovný poklad Cirkvi, to jest samého Krista, nášho veľkonočného Baránka.

Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijímať Pánovo telo.

Deťom však nachádzajúcim sa v nebezpečenstve smrti možno vyslúžiť najsvätejšiu Eucharistiu, ak môžu rozoznať Kristovo telo od obyčajného pokrmu a prijímanie úctivo prijať.

Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára sa postarať, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi posilňovali týmto božským pokrmom; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepovažuje za dostatočne pripravené.

Na sväté prijímanie sa nesmú pripustiť exkomunikovaní a postihnutí interdiktom po jeho uložení alebo vyhlásení trestu a iní, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu.

Kto si je vedomý ťažkého hriechu, bez predchádzajúcej sviatostnej spovede nesmie sláviť omšu ani prijímať Pánovo telo, ak nie je na to vážny dôvod a niet príležitosti vyspovedať sa; v tomto prípade si musí byť vedomý, že je povinný vzbudiť si úkon dokonalej ľútosti, ktorý zahŕňa predsavzatie čo najskôr sa vyspovedať.

Kto najsvätejšiu Eucharistiu už prijal, môže ju v ten istý deň prijať po druhý raz iba pri účasti na celej svätej omši.

Veľmi sa odporúča, aby k svätému prijímaniu pristupovali veriaci v samom Eucharistickom slávení; mimo svätej omše sa im však má vyslúžiť, keď ho z oprávneného dôvodu žiadajú, pri zachovaní liturgických obradov.

Kto chce prijať najsvätejšiu Eucharistiu, má sa aspoň jednu hodinu pred svätým prijímaním zdržiavať akéhokoľvek pokrmu a nápoja iba s výnimkou vody a liekov.

Tí, čo sú pokročilého veku a trpia nejakou chorobou, ako aj tí, ktorí ich opatrujú, môžu prijať najsvätejšiu Eucharistiu, hoci v predchádzajúcej hodine niečo požili.

Každý veriaci po prvom prijatí najsvätejšej Eucharistie je povinný aspoň raz do roka pristúpiť k svätému prijímaniu. Toto prikázanie sa musí splniť vo veľkonočnom období, ak sa z oprávneného dôvodu nesplní v priebehu roka v inom čase.

Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side