Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky


PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Príprava na prvé sväté prijímanie prebieha v našej farnosti prostredníctvom farskej katechézy. Deti sa zoznamujú so základnými pravdami viery a v spolupráci s rodičmi sa v rámci rodinnej katechézy podľa knižnej publikácie „Najvzácnejší dar“ vovádzajú do sviatostného života. S deťmi a ich rodičmi sa spoločne stretávame pri slávení „svätej omše za účasti detí“ každú nedeľu o 11.00 h vo farskom kostole vo Vrútkach.

TERMÍNY PRÍPRAVY „Prvé sväté prijímanie“ na rok 2017/2018

Piatok 22. septembra o 16.30 h
Sobota 14. oktbra o 15.00 h
Piatok 27. oktbra o 16.30 h
Piatok 10. novembra o 16.30 h
Sobota 25. novembra o 15.00 h
Sobota 9. decembra o 15.00 h
Piatok 12. januára o 16.30 h
Sobota 27. januára o 15.00 h
Piatok 9. februára o 16.30 h
Sobota 24. februára o 15.00 h
Piatok 9. marca o 16.30 h
Sobota 24. marca o 15.00 h
Piatok 13. aprla o 16.30 h
Piatok 27. aprla o 16.30 h
Sobota 12. mája o 15.00 h
Katechetické stretnutie bude bývať v piatok o 16.30h a v sobotu o 15.00 h v KKD Okrem týchto stretnutí sa s deťmi budeme stretávať každú nedeľu pri svätej omši o 11.00 h.

SVIATOSŤ EUCHARISTIE

Eucharistia je „prameň a vrchol všetkého kresťanského života“. Všetky ostatné sviatosti, ako aj všetky cirkevné služby a apoštolské úlohy, sa viažu na Eucharistiu a sú jej podriadené. Lebo svätá Eucharistia obsahuje celý duchovný poklad Cirkvi, to jest samého Krista, nášho veľkonočného Baránka.

Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijímať Pánovo telo.

Deťom však nachádzajúcim sa v nebezpečenstve smrti možno vyslúžiť najsvätejšiu Eucharistiu, ak môžu rozoznať Kristovo telo od obyčajného pokrmu a prijímanie úctivo prijať.

Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára sa postarať, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi posilňovali týmto božským pokrmom; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepovažuje za dostatočne pripravené.

Na sväté prijímanie sa nesmú pripustiť exkomunikovaní a postihnutí interdiktom po jeho uložení alebo vyhlásení trestu a iní, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu.

Kto si je vedomý ťažkého hriechu, bez predchádzajúcej sviatostnej spovede nesmie sláviť omšu ani prijímať Pánovo telo, ak nie je na to vážny dôvod a niet príležitosti vyspovedať sa; v tomto prípade si musí byť vedomý, že je povinný vzbudiť si úkon dokonalej ľútosti, ktorý zahŕňa predsavzatie čo najskôr sa vyspovedať.

Kto najsvätejšiu Eucharistiu už prijal, môže ju v ten istý deň prijať po druhý raz iba pri účasti na celej svätej omši.

Veľmi sa odporúča, aby k svätému prijímaniu pristupovali veriaci v samom Eucharistickom slávení; mimo svätej omše sa im však má vyslúžiť, keď ho z oprávneného dôvodu žiadajú, pri zachovaní liturgických obradov.

Kto chce prijať najsvätejšiu Eucharistiu, má sa aspoň jednu hodinu pred svätým prijímaním zdržiavať akéhokoľvek pokrmu a nápoja iba s výnimkou vody a liekov.

Tí, čo sú pokročilého veku a trpia nejakou chorobou, ako aj tí, ktorí ich opatrujú, môžu prijať najsvätejšiu Eucharistiu, hoci v predchádzajúcej hodine niečo požili.

Každý veriaci po prvom prijatí najsvätejšej Eucharistie je povinný aspoň raz do roka pristúpiť k svätému prijímaniu. Toto prikázanie sa musí splniť vo veľkonočnom období, ak sa z oprávneného dôvodu nesplní v priebehu roka v inom čase.

Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Administrated by Knif side